Ze života sboru
18. 9. 18 hod. – koncert ZUŠ v našem kostele pořádá B. Kubíčková
18. 9. třicátníci
23. 9. 20 hod. – střední generace
2. 10. Velenice – bohoslužby a koncert při příležitosti nově zrekonstruovaných varhan (od 14h bohoslužby, káže člen synodní rady br. f. P. Pokorný, poté varhanní koncert L. Moravetze)
9. 10. instalace v Brandýse nad Labem (br. f. J. Kvapil)
15. 10. presbyterní konference v Českém Brodě na téma Evropa a my, promluví J. Dobeš
14. – 16. 10. pobyt rodin s dětmi v Bělči (účast na setkání sdružení Mirabilis)
6. 11. instalace na Mělníce (br. f. M. Erdinger)
13. 11. seniorátní rodinná neděle (Kutná Hora) s výletem do Malešova
Životní jubilea
Jarmila Patočková 16. 9. 94 let
František Mašín 18. 9. 80 let
Milič Řepa 25. 9. 90 let
Finance – sbírky, dary a jiné
2. 10. celocírkevní sbírka na Jubilejní toleranční dar
9. 10. sbírka na vybavení kazatelské stanice v Úštěku (viz. různé)
16. 10. Díkůčinění, sbírka na sociální a charitativní pomoc
Od Jeronymovy jednoty dostal náš sbor dar 39 tisíc Kč.
Chystáte-li se zaplatit salár za tento kalendářní rok, moc nám pomůžete, zaplatíte-li ho co nejdříve. Děkujeme.
Různé
Bylo odsouhlaseno, že pole, která náš sbor vlastní, budou pronajata k podnikání soukromému zemědělci panu Kubelkovi.
Adventisté se budou scházet v Husově domě v úterý v podvečer.
Byla odsouhlasena žádost českobrodského staršovstva o postoupení jednoho místa v dozorčí radě střediska Diakonie Střední Čechy sboru v Českém Brodě.
Sbor v Chotiněvsi v Ústeckém seniorátu žádá o finanční podporu na vybavení nově rekonstruovaných prostor pro rekreaci v kazatelské stanici Úštěk. Bylo rozhodnuto, že uspořádáme pro tento účel dvě sbírky. První z nich proběhne 9. 10.
Do 15. 10. je možno podat žádost o grant na seniorátní mikroprojekty v oblastech vzdělávání, výchova, práce s mládeží a diakonická práce. Projekty by měly směřovat do veřejnosti.
Až na slíbené drobné úpravy byla dokončena oprava fasády kostela. Za přípravu, koordinaci prací a vyúčtování děkujeme P. Procházkovi, D. Korbelovi a J. Čábelovi.
Příští jednání staršovstva proběhne 9. 10. Pokud máte nějaké podněty, obraťte se prosím na členy staršovstva. Děkujeme.